is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

22.8 verklaring van den brief aan

moest uit de Hammen van Nj»ftali en Zebulon een leger van io,ooo. mannen bijeen brengen; met dezelve moest.hij post vatten op den berg Thabor: dan zou de Heere het zoo beiluuren , dat Jabins Veldoverfle , met zijne wagenen en eene groote legermagt, eerwaards tegen hen komen zou, aan de beke Kifin, aan de Zuidzijde van dien berg, en daar zou Barak eene volkomene overwinning op de Kanaanilen behalen.

Deze man toont zich genegen tot zoo gewigtig eene onderneming; doch vordert, dat Debora hem, in dezen, zal vergezellen. Zij bewilligt hier in; begeeft zich met hem naar het erfdeel van Naftali. Daar , en in den naast bij gelegen Ham van Zebulon, wordt de ftrijdbare manfcbap opgeroepen , en een

getal van 10,000. bijeen gebracht. Met

dit leger trekken zij op, en bezetten den berg 'fkabor. — Sisera , Jabins.. Krijgsoverfte , dit vernomen hebbende, doet 900. ijzeren wagenen, en zijne, geheele legermagt, bijeen komen, om dien berg te bezetten. Daar zich gelegerd hebbende, wordt hij door Ba.rak , (van deProfeetes, in 's Heeren naam, hier toe opgewekt,) overvallen, met dat gevolg, dat zijn gantfche heirieger verflagen werdt, en hij zelf de vlucht nemende, in het huis van eenen Kmiter, bij wien hij dacht

vei-