is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3<5 VERKLARING VAN DEN BRIEF AAN

Jesus poogden te bewegen, om tot het Joo* dendom weertekeeren. Als zulk een wortel van bitterheid opwaards begon te fpruiten, geen wonder, dat daar door beroerte wierd veroorzaakt, en dat vele waare Christenen, maar die nog te zeer verkleefd waren, aan den Levitifcaen Godsdienst, min of meer ontreinigd wierden.

mdccc Hier tegsn wil de Apostel zijne broede-

lxxvi.

en 'tegen ren gewaarfchuwd hebben; doch te gelijk, heerfchap tegen heerfchappijvoerende ondeugd; dus ver-

pij voeren- T

de on- volgt hij, vs. io. Dat niet iemand zij een hoeirs" )dt ^ reerder, of een onheilige, gelijk Esau , die om mand zij eene fpijze het recht van zijne eerstgeboorte wegeen hoe- gaf reerder * of een onhei-

„ Geeft Paulus," vraagt men, ,, met dus !!?,evge" » te fchrijven, hier te kennen, dat Esau,

lijk Esau, ....

die, om 3} niet aheen een onheilige, maar ook een eene fpijze, hoereerder geweest zij?" Er zijn Uitleg.

het recht ... van zijne

gers, die dit niet toeftaan. Ze beroepen zich

we«t!afb" °P ^et ^zw'jgen der gewijde gefchiedenis des aangaande. Anderen merken aan , dat hij, die in een onwettig huwelijk leeft, met recht een hoereerder genaamd wordt. Dat nu Esaus huwelijk met Judith en Basmath , beide, Hethitifche , onwettig zij geweest, meenen zij daar uit te blijken, dat hij het, zonder toeflemming zijner ouders, en tegen

hun-