is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REGISTER.

4°3

— De Hoogenpr. moest, „ behoorlijk medelijden „ kunnen hebben met de onwcenden en dwa« „ lenden: o^ermids hij ook zelve met zwakh. „ omvangen is; om welke hij ook, gelijk voor „ het volk, alzoo ook voor zich zeiven, moest „ offaen voor de zonden." (H. V: 2, 3.) — IV. 73-Si. <>p het Tegenb. toegepast.vs.7,8.) „ Die in de dagen zijnes vleefches gebeden —

„ gehoorzaamh. geleerd — heeft geleden." IV. 9p>ns.

— Pligten van medelijden en hulpvaardigheid jegens verdrukte medegelovigen. Zie Liefde,

Melchizeoek.

Voortreflijkh. van Christus Priesterfchap boven de Aaronifche Priesters. Hij is Priester naar MelChizedeks ordening. I. 33. V 72. volg. Overgang tot dit betoog (H. V: 10.) Dat hij een Priester is naar de ordi van Melchizeoek heeft God met fpreekende daden verklaard — Dit behoort' tot den (Iaat zijner heerl. Verhooging — Blijkens de Godfpraak Ps. CX. Waarom die eerst ten tijde van David gegeven. — Het betoog zelve voor de Hebreen zeer belangrijk. Hier van eene uitweiding tot hunne befchaming; maar ook tot hunne bemoediging, (H. V: 10 — VI: 18.) - IV. 148. volg.

— De Heere Jesus Christus als het Tegenb- van Melchizedek befchouwd. V. 72. volg. Waarom hij zoo uitvoerig van di. ftuk handelt — 75-80. Wie Melchizedek geweest zij ? — Niet de Zoon van God zelve — Maar een bloot mensch, en

■ wel, een Kauaaniet, uit Cham afkomflig. V. 80-108.

— Bijzonderheden van hem vermeld, als een Voorb. van den Heere Christus. — Befchreven mer zija eigen naam, Melchizedek. — Koning van Salem, (Jerufalemj — Priester des Allerhoogften Gods — zijn gedrag jegens Abraham, en van dezen, jegens hem — zij hadden elkander te voren gekend. — In hem de Koningl. en Priesterl. waardigheid vereenigd. — Een Voorbeeld van den verheerlijkten Heiland als Priester in den hemel — Ook de betekenis van den naam Melchizedek en van de plaats Salem daarop

toegepast. V. 108 -127.

Cc 2 —Bij-