is toegevoegd aan uw favorieten.

Verklaaring van den brief aan de Hebreen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

R E G I S 'T E R.

405

■te De bijvoeging: „ Want waarlijk hij neemt de „ Engelen niet aan , maar" enz. Zie Engelen.

— Verklaring der woorden: „ Waarom hij in ,, alles den broederen moest gelijk worden ,

„ opdat" enz. H. 377-volg.

— MEssias betuiging, Ps.XL. „Ziet, ik kome — „ ik hebbe lust, o mijn God, om uwen wil „ te doen." — De heiligh. zijner menschl. natuur — De kennis die hij hadt van 't oogm, zijner komst in de wereld — En zijne bereid-

vaardigh. om daar aan te beantwoorden. — VIL 44"53> Menschdom. Men feitelijk geflacht.

De vroege en verbazende vermenigvuldiging van

't zelve uit de langlevendh. der eerfte damvade-

ren te berekenen. Dit aantemerken in de ge-

fchied. van Enoch en van NoaCH. VIII. 81.106,

Voords na den vloed, in Abrahams tijd., i6s, 163.

Meriba. UI. 117.

Messias. Zie Jesus Christus. Middelaar.

De verheer!. Zaligm. borg van V beter Ferb. Zie Borg. „ Hij heeft zoo veel uitnemender bediening „ verkregen, als hij ook eenes beteren Verb. „ Middelaar is, 't welk in betere beloften is „ bevestigd." (H. VIII: 6.) Hoe te verdaan; en of dit het zelfde zegt, als Borg van dit Verb. te zijn. De naam Middelaar van uitgebreider betekenis; en daar in is hij meer het tegerb. van Moses, den Middelaar van 't O. of Sinaïc. Verb. Daar 't Aaron. Priesterdom, meer bepaal llijk , als Borg kan worden aangemerkt, zijnde gefchikt, om door tusfehenkomende verzoeningen , het O. V. in dand te houden. Jesus Christus het tegenb. van Moses en A5ao» beiden. In welk opzicht Christus dan Middelaar is van dit Verb. en hoe daar uit volgt, dat zijne bediening uitnemender is. VI. 63-71. Waar mede te vergelijken H. IX: 15. „ En daarom „ is hij de Middelaar des N. T (eenes N. V.) „ opdat de dood [daar tusfehen] gekomen zijnde, tot verzoenina der overtredingen, die „ onder het eerde Testam. (Verbond) waren, s, de geoen die geroepen zijn, de beloftenisfe

Cc 3 »» der