Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£ HEELKUNDIGE

grond de Ziektens tragt voortekoomen, te geneezen, of te onderhouden.

§. VII. Deeze Weetenfchap (<$. VI.) wordt afgedeelt in twee afzonderlyke deelen. Het eerfte onderwyft -eerft in het algemeen den Aart der Ziekte; ten 2de, derzei ver Oorzaak; en ten 3de derzei ver Uitwerkzels; en wordt algemeene Ziektekunde Pathologia UniverJalis genaamt. Het tweede gedeelte verklaart eerftelyk de Ziektens onder algemeene afdeelingen , en doet derzelrer onderfcheid zoo in haar Aart, Oorzaak, Uitwerkzels, en byverzeilende omflandigheeden, blyken; ten 2de, worden 'er in verhandelt de byzondere Bronnen , waar uit de Ziektens ontfpruiten; en eindelyk leert het de byzondere Uitwerkzels der Ziektens, onder algemeene afdeelingen , om derzelver tegenwoordigheid daar door te kennen : welk gedeelte byzondere Ziektekunde Pathologia Fartkularis wordt genaamt.

VIII. Al wie verlangt een behoorlyke Ziektekunde te 'bezitten,' behoort alvoorens wel onderrigt te zyn in de Menfchelyke Natuurkunde : nadien deziekelyke Hand onmogelyk is te kennen, zonder alvorens van den ftand der Gezontheid.bewuft te zyn. Waarom wy onderftcllen, dat de Leerlingen,

wel-

Sluiten