is toegevoegd aan je favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE, iyj.

En ten 5de, de Zweer meer en meer verouderende , worden, door de aanhoudende toevloed van Vogten, inzonderheid indien de Zweer plaats'heeft in de onderlie Ledemaaten, werwaarts de Vogten het meelt geneigt zyn toe te vloeijen, de Vaten , zoo die in de Zweer uitzien, als van het geheele aangedaane deel, meer en meer uitgezet en verwydert; daar word een' fponsagtige Uitzetting van het geheele lydende deel , een' bekwaamheid van hetzelve ter ontfanging van een overvloed van Vogten, en gelegenheid van nieuwe en meerdere ophoopingen en Verftoppingen van Vogten in het dus uitgezette ziekelyke deel, uitgebooren; en geduuriglyk behouden de opflurpende Vaten fafa abforbentia de gelegenheid om van het ziekelyke Vogt uit de Zweer een gedeelte opteneemen, by het Bloed te brengen, hetzelve te bederven , en dus een' algemeene Kwaadzappigheid te veroorzaaken. Welke befchreeve toeftand van het lydende deel, te zamen met de te weeg gebragte Kwaadzappigheid, de Zweer voor den lyder noodzakelyk, en ongeneeslyk maaken; nademaal de Zweer onherftelbaar bekwaam is gemaakt, als een natuurlyk Riool, om de zondigende Vogten te ontfangen en uitteleiden , die beurtelings uit dezelve in den algemeenen iioop der Vogten worden aangebragt.

§. CCLI.