is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 423

uitdampen, blyven ftilftaan, lymig worden, en hier en elders ophoopen. De geduurig grooter wordende, en zig meer en meer uitzettende Klieren, drukken de nabuurige deelen , veroorzaaken in dezelve meer en meer Verftoppingen , doen dezelve verharden , insgelyks zig verdikken , en ontaarden, ja dikwiis zodanig, dat alle de zagte deelen als 't waare zyn te zaamengegroeit tot eene verwarde, en ongeregelde zelfftandigheid. En eindelyk naar dit Gebrek eenigen tyd, dan korter, dan langer, geduurt heeft, geraakt het aan het zweeren, het breekt door, en verandert in een' allerkwaadaartigfte Zweer, uitgeevende een dun ftinkend Vogt, een' overvloed van weelig Vleefch, en waar by niet zelden, niet alleen een' bederving der weeke deelen , maar teffens een' weiduitgeftrekte Beenbederving van het gantfche Gewrigt, worden waargenoomen.

§. DCXXXVII. Niet zelden is eene zwaare Kneuzing, Verwringing!, of eenig ander geweld , toegebragt aan het Gewrigt, en waar door de gemelde Klieren hebben kunnen lyden, dekenbaare oorzaak van ditaanmerkelyk en gewigtig Gebrek. Edoch men ziet hetzelve ook ontfpruiten zonderde minfte fchyn van eenige uitwendige belediging; in welk geval niets overfchiet ter onderftel-

ling