is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

426 HEELKUNDIGE

en ftrekking hebben. Zy kunnen of voor' aan in de Neusgaten, of in de inwendigfte Holligheeden van den Neus ontfpruiten, en zig zoo uitftrekken, dat zy door de uitwendige Neusgaten te zien zyn, of zelfs daar buiten hangen; of zy kunnen zig agterwaarts, door de groote Neusgaten in de Keel uitziende, uitbreiden , en zig dus agter in de Keel, agter het hangende Gehemelte Velum palatmum, laaten zisn. En men twift onder den anderen, of deeze Gezwellen alleenlyk een eenvoudige oorfprong of wortel hebben ; dan of zy fomtyds van verfchillende Steelen Pedunculi zouden afhangen, en dus, in dien opzigte, te regt Veelvoeten worden genaamt. Veele Schry veren, fteunende op de ondervinding, beveftigen het laafte; doch de meefte onder de Nieuwelingen houden het eerfte ftaande, en leeren dat de veelvoetigheid of menigvuldigheid der beginfelen van den Neusprop alleenlyk plaats zoude kunnen hebben dan, wanneer twee of meer Vleefchtiitfpattingen, in verfchillende plaatfen van den Neus ontfprooten, in haare uitgebreidheid aan den anderen zyn te zamen gegroeit, terwyl haare oorfprongen daar van bevreid zyn gebleeven.

. S- DCXLII. Uit de befchryving der 3 onderfcheidene zoorten der Nensproppen

blykt,