Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

|p6 HEELKUNDIGE

uit de Aardagtige beginfelen, hetzy omdat dezelve in evenredigheid tot de Aard-deelen te overvloedig zyn, of hetzy dezelve te dun zyn; en dat zy zig insgelyks met het Water niet kunnen vermengen , door geprek der vereifchte Zout-deeltjes; dan moeten zy zig ook gemaklyker van het overige geheel affcheiden. Alle welke aangehaalde hoedanigheden waarfchynelyk haar voorriaamfte oorzaak verfchuldigt zyn: ten ifte, aan de dwaahngen in de fpys en drank, van zo( a~!!gen aart, dat zy van deeze of geene .Hoofdftoffen eene meerdere hoeveelheid aan de Vogten toebrengen , als vereifcht ■word; ten 2de, in gebrek van de Kookende kragt, waar door de verfchillende Hoofdftoffen niet behoorlyk vermengt worden; ten 3de, in de ongewoone behoudenis en uitwerping van fommige Hoofdftoffen , waar door insgelyks de evenredigheid onder den anderen word verlooren; en ten 4de, in de ongeregelde beweeging , zoo aangaande den Omloop der Vogten, der Le-. vens-bewerkingen, en van het Zenuwgeftel, nademaal de behoorlyke vermenging der Vogten , in veelerlye opzigten daar van afhangt.

§ DCCXXXIX. Of ook deeze Ziekte Vogten niet met -'goed regt is te brengen

Sluiten