Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 497

gen tot de Erfziektens Morhi hare&itarii^ en dus derzelver oorzaak beftaat in een1 voor ons onbekende hoedanigheid der Vogten , en miilchien byzondere eigenfchap van het werktuiglyke der vafte deelen, ontleent van onze Voorouders ; hieromtrent vinden wy zeer veele waarfchynelykheeden, indien wy onbeveroordeelt opmerken , dat veele byzondere Geüagten aan de uitwerkzels deezer Ziekte onderhevig worden, daar andere van bevreid blyven, alhoewel zy door de eigene fchadelyke Magten beledigt worden,

§. DCCXL. Eindelyk de uitwerkzels en gevolgen deezer Ziekte zyn veel in 't getal , en onderfcheiden naar de byzondere afgeweeke deeltjes der Vogten. Het Water of' het Vloeibaare van de overige vaftere Zelfltandigheid afgefcheiden zynde , kan , om zyn' dunheid niet in de Vaten behouden blyven , maar ontlaft zig door derzelver Monden, waar uit een' overvloedige onzigbaare Doorwafeming, ongewoon Zweeten , Piflen , Kwylen, en een Buikloop; of het ftort zig uit in grootere of kleindere Holligheeden , waar uit verfchillende Zoorten van de Waterzugt. De afgeweeke of losgelaate dikkere Zelfltandigheid kan om zyn1 dikte) niet behoorlyk doorvloeijen, waar uit Verpoppingen, De afgezonderde Slymeng., L 1 5 heid

Sluiten