Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE.' jo«

§. DCCXLVI. De zuure Chyl Chylusacidus word genaamt, als dezelve met veele'Zuurzouten zyn voorzien. Derzelver oorzaaken blyken uit (§. DCCXXIII. en §.DCCXX1V.). En wat aangaat derzelver uitwerkzels; ( hehalven die geenen, welke voorkoomen , als dezelve tot den algemeenen Vogtftroom is gekoomen , (DCCXXV.) befchreeven,) beftaan zy byzonderlyk in nadeelen aantebrengen in de Eerfte Wegen. Omdat de Maag en Darmen door de zuure Scherpte geprikkelt worden, ontftaan 'er zuure Oprispingen Rutlus acidi; door de knaaging van den bovenften Mond der Maag , Cardia genaamt, om de meenigvuldigheid der Zenuwen aldaar, zeer gevoelig zynde, word 'er een Maagpyn Cardialgia te weeggebragt; de eige prikkeling op de gevoelige wanden der Maag veroorzaakt Hongerigheid Voracitas; door de beweeging der Maag en Darmen, ontftaan uit de prikkeling van het Zuur, volgen Winden Flatus, Buiks-krimpingen Tormina , Stuipen Spasmi; en inzonderheid word door het Zuur den Seepagtigen aart der Gal benoomen, en dus dezelve onbekwaam gemaakt om de Voetzelen te ontbinden, en de verfchillende deelen tot een gelyk zamenmengfel te maaken, waar in een voornaame bron beftaat der Kwaadzappigheid.

§. DCCXLVII.

Sluiten