is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 HEELKUNDIGE

nogthans hebben dezelve een verfchillendbegbfel,eri zy worden niet met dezelve reden by den anderen gevoegt.

$. CCLXX. Uit de Befchryving van de Zaaden en Schadelyke Magten der Ziektens heeft genoeg gebleken , dat zy een verfchillend beginfel hebben. De Zaaden hebben wy (§. XlXi i. D.) gezegt, dat zekere hoedanigheden of geftelteniffen in den Menfch zyn, en dus zyn dezelve binnen ons gehuisvelt ; daar integendeel genoeg heeft gebleken , dat de Schadelyke Magten en binnen, en buiten ons, kunnen bellaan. Jn dat opzjgt worden de Oorzaken der Ziektens of uitwendige of inwendige genaarat. Edoch , in een volftrekten zin is deeze onderfcheiding niet aanteneemen : nademaal uit ( §. XXIV. i. D.) volgt, dat noch het Zaad, noch de Schadelyke Magt, ieder afzonderlyk genoeg is om een' Ziekte te veroorzaaken,maar dat daar toe de Zimenloop van beiden verëifcht word; en uit (§. XXVI. i. D.), dat niets voor Oorzaak van een' Ziekte te houden is, als dat geen, het welk dezelve volkomen voortbrengt ; waar uit wyders volgt , dat de waare Oorzaaken der Ziektens altoos en alleen binnen ons zyn, en dat dus deeze onderlcheiding alleenlyk plaats zoude hebben

om-