is toegevoegd aan uw favorieten.

Pathologica chirurgicalis, of Heelkundige ziektekunde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ZIEKTEKUNDE. 44?

en de Toevallen of tweede Ziektens uit derzelver kragt meer of minder mogelyk. Wyders , nademaal de Leevenskragt door alle deelen verfpreïd is, nogthans in alle, of in alle Menfchen niet even groot is , en de Medegevoeligheid aan dezelve zoo eigen is, dat zy te zamen een en het zelve fchynen, gelyk by de Ziektens van het Vaste Leevendige heeft gebleken; is het te eenemaal klaar, waarom niet alle byzondere deelen, noch alle byzondere Menfchen, eveneens door de kragt der Medegevoehgheid worden aangedaan.

§. DXL. Eindelyk een' algemeene Ziekte Morbus unwerjdlis word genaamt, welke door het geheel Lighaam geplaaft is- en een' byzondere Farticularis is, wanneer zy alleenlyk eenig byzonder deel belegert : van de eerfte ftrekt de Koorts tot een voorbeeld, en van de laafte een' Wond, Gezwel, Beenbreuk, enz. Nogthans de al • gemeene Zieatens kunnen in een twederly geflagt onderfcheiden worden : in een eigen welkers ftoffe of oorzaak door het geheel Lichaam verfpreïd is , als een' algemeene Kwaadfappigheid; of in een oneigen welkers zitplaats wel is in een byzonder deel , maar welkers uitwerkingen het geheel Meufchelvk geftel beroeren en aandoen, H h ge-