Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

(7 )

* men den zeer arbeidzaamcn en wegens zyne ongemeene duidlykheid en goede orde zeer beroemden jan jacob schmidt niet vergeeten, wiens Bybelfche Geographus, niet lang geleeden, met zyne overige nuttige fchriften, in een Nederlandfch gewaad gedoken-, een zo gunflig vertier by onze Landgenooten gevonden heeft.

De beide laatftgenoemde fchryvers, ikmeendelleej. j. schmidt en w. a. bachiene, verdienen nog des te meer lof en aanpryzing, omdat zy niet flechts eene aardrykskundige befchryving van het Beloofde land, die fchoon wel het voornaamfle gedeelte, echter maar een gedeelte der Bybelfche Aardryksbefchry vinge is, maar eene volledige verhandeling van alle de landen, in het Godlyk woord gemeld, opgegeeven hebben.

Ondertuflchen is het 'er zo ver van daan, dat eene Bybelfche Aardryksbefchryving zonder bygevoegde Landkaarten tot haar groote oogmerk voldoende zou zyn; dat integendeel goede en naauwkeurige Landkaarten alleen ruim zo toereikende zyn, om een algemeen begrip deezer nuttige en noodige weetenfchap, der Bybelfche Aardryksbefchryvinge, te erlangen. Hierom hebben de meeste geleerden, die met opzet over deeze weetenfchap hebben gefchreeven, hunne fchriften door de by voeging van een grooter of kleiner getal Landkaarten opgehelderd.

Om deeze reden heeft ook de Boekverkooper m. d e ïruïn) als eigenaar der Landkaartjes, die deezen Bybelfchen' Huis- en Zak-Atlas uitmaaken, te recht geoordeeld, dat hy den liefhebberen en onderzoekeA 4 ren

Sluiten