Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

V O O R B E R I G T. ffi

'e/£, #/« /er verbetering der middelen van zijn beftaan eedige nieuwe verordeningen van het beftuur te verzoeken had, beijverde zich om ftrijd, om de maatregelen, welker daarftelling hij wenschte, in uitgebreide vertoogen aan Willem den IV aan te prijzen. Een aantal gefihriften, met hetzelfde oogmerk vervaardigd, werd in openbaren druk uitgegeven. Do Stadhouder zelf deed, in onderfcheiden ftaatsvergaderingen, uitge werkte voorftellen, tot het zelfde einde ft rekken de: zjn invloed bragt aldaar ook in de daad eenige heilzame verordeningen te wege : en zijne vrienden beijverden ziek, om bij anderen het denkbeeld te verwekken of te verfterken, dat elk nieuw toevoegzei van aanzien en waardigheid, dat aan hem verleend werd, een nieuw middel zijn zou, om dien invloed ter bevordering van het heil des burger ft aats vermogender te makenk en de voornaamfte bronnen van onze wehaart milder te doen vloeien

Het

C *) Het is flechts eene geringe bijzonderheid, maar die toch ook kier toe behoort, en den geest dier tijden kenteA * 2

Sluiten