Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

door leden van 't bestuur en ambtenaars. 2t

waar in hij dezelve nu naauwlijks éénmaal in zijne kist ziet wederkeerqn; eindelijk fchep, door een uitgebreider vertier, tien cn twintig Fabrieken van articulen, waarvan thands eene ot twee, met groote moeite, nog naauwlijks bcftaan blijven: — en wat Zal het heilrijk gevolg van dit alles zijn?... dc energie, door een geoorloofd en gegrond uitzicht op winst aangevuurd, zal herleven; het vernuft, de geest van uitvinding zullen. eene hogere vlucht nemen; bedolven talenten zullen zich ontwikkelen; de onderlinge naijver van mededingers in het zelfde vak zal eene volmaaktheid bereiken doen, waarvan Zelfs hetflaauwfte denkbeeld nimmer had kunnen oprijzen in den geïfoleeroV werkenden geest van den man, die tot dus verre de cenigfte in zijn vak was; wel dra zal de één met minder winst te vrede zijn, dan de ander, en dus allen genoodzaakt worden, hunne prijzen te verminderen; bij een groter vertier Zullen die verminderde prijzen nog een ruim bedaaii

opleveren; cn nog maar weinig,tijds, „

en wij zullen weder, gelijk voorheen, en in deugdzaamheid, en in fchoon beid, en in de prijzen. Jonzer waaréö, de buitenlanders evenaren, zo niet. overtrelPn.. Want waarom toch zouden dezelfde oorzaken en omftandigh'eden bij ons niet dezelfde uitwerkfelcn hebben, als bij andere natiën ? Of zouden wij alleen met een zoo (lomp vernuft bedeeld zijn, dat die volmaaktheid voor ons onbereikbaar ware?.... De herdenking aan het geen wij geweest ziju, beantwoordt die vraag*op eene yoor O ons

Sluiten