is toegevoegd aan je favorieten.

Burgerlyke en handelkundige geschiedenis van de Engelsche volksplantingen in de West-Indiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

GESCHIEDENIS

HL

BOEK.

III. HOOFDST.

ontdekten , dat zy door inteftemmen in die overeenkomst, St. Lucia hadden overgegeeven, een eiland alle de overige waardig, en hier aan moet het worden toegefchreeven, dat wy eenige vergoelykbaare eifchen hadden, rustende op een verdrag, met de Charaïbifche bewooners in 1664 aangegaan, waarvan 'er zes honderd zich by de gewapende magt voegden, die door Lord Willoughby, derwaards gezonden werdt, en indedaad openlyk en plegtiglyk de Engelfchen in het bezit van hetzelve Helden.

Beide Volken, dus op eene gelyke wyze onvoldaan over eene fchikking, die aan geen van beide iets liet, mogt men wel onderitellen, dat, by het einde .van den oorlog, die eenige weinige jaaren laater uitbrak , eene zeer veel van de voorige verfchillende bepaaling dienaangaande zou gemaakt worden. De Franfchen fielden zich niet lange in de bres voor de Charaïben , maar traden zonder {chroom toe, om met de Engelfchen den buit te deelen. By het 9de Artikel der Vrede van Parys, getekend den 10 February 1763, werden de Eilanden Dominica, St. Vincent en Taba-

go