Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

IV VOORREDE.

met recht zeggen, dat haar affchuwlijke broeder z5jn lot had verdiend,

Op den troon gekomen , wilde zij beproeven het volk van Angola te verzagten en te befchaven ; maar zij vond een volk dat door de daaglijkfche moorderijën was verhard , de trouwloosheid bij de onmenselijkheid voegende: een menigte famenzweeriu• gen dwongen de vorftin haar ontwerp te laten varen, en met het zwaard en de roede te heerfchen, waaruit trapsgewijze die wreedheden ontftonden , waarvan wij in dit tooneelftuk de flaauwfte trekken hebben gefchetst. Eén enkel voorbeeld zal doen zien tot welk eene diepe onderwerping deze vorftin hare volken had gebragt. Beklagenswaardig is het dat 'er volken in de waereld zijn, daar ftrengheid de grond moet zijn van zodanige onderworpenheid. Zie hier het geval.

De onderkoning der Portugezen, naast grenzende aan de Haten der koninginne, Zingha kennende, deed haar voordellen om met hem in zijne hoofdftad een mondgefprek te komen houden, dat hem toegedaan wierd; dit gebeurde nadat zij zich door de Geagen had doen op den troon herftellen, ten fchrik der Portugezen. De zwarte vorftin verfcheen in al haar pracht, omringd van een menigte legerhoofden, en gevolg (*).

De

(•) Het volk van Angola is zwart van kleur; men voelt genoeg w.iaröm men eik niet in liet tooneelftuk kan brengen. Een tdonèel'. ftuk wuariii alle perfonaadjen zwart aijn, zoa iets zonderlings weeën .'•

Sluiten