is toegevoegd aan uw favorieten.

De Nederlandsche dichtkundige schouwburg.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aio HET EIGEN BELANG,

word door het eigen belang, dat vóór alles gaat, en ons leert dat wij 't meer moeten hooren dan de vrindfehap, ge. wettigd , en zal bij het gros der menfchen doorgaan vooi een fchrandere liefdelist. Wie kan mijn ontwerp doemen .wanneer men nagaat dat de Heeren koningen , om een flukje land, zich fomtijds vrij boozer listen veroorloven, en eer zee van menfchenbloed vergieten, alleen door het eigen be. lang aangezet ? En de weinige kiefchen die 'er mij om doemen, zal ik, zodra mijn belang het verè'ischt bij hen mijn' goeden naam te herllellen, verbazen door edelmoedigheid omtrent den man die mij het hoogst geluk mijns levens tracht te te ontrukken, een olïer dat ik hem niet verfchuldigd ben, en dat de vrind van den vrind nooit kan eifchen, zonder zich tot een' vijand optewerpen, wien men ■ niets verfchuldigd is dan tegenftand, het zij door list of geweld.

De zaak is bij mij vastgefteld; mijn belang eischt het, alles is mij gunltig, mijne bedienden zijn verwijderd . .. Hoe pijnlijk is mij het [wachten! Maar ik hoor een paard op het voorplein. Mijn hart kondigt mij mijn offer aan. Hij is hier bekend, hij weet den weg; laat hij zijn paard op de (lal zetten , en binnentreden, als van ouds.

Maar verbergen wij de werktuigen onzer redding, tot hot tijd zal zijn die te vertoonen.

(Hij legt de pistolen in de pastei, en dekt die terftond met het dek/el.')

DER-