Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tl VO'ORREDEN.

Hellen, bij welke gelegenheid wij,alsdan niet alleen dit Werk met Intresfante Aanmerkingen zullen tragten te vermeerderen, maar ook zullen de koopers van den Eerften Druk dat voorregt genieten van deeze Aantekeningen of Vermeerderingen apart te kunnen verkrijgen , om bij hun Eerften Druk te kunnen gebruiken, doch onder die voorwaarde, dat zij, (het Werk gelezen hebbende,) bij wijze van Intekening hunne naamen , bij den Uitgever deezes, gelieven op te geeven, en te verklaaren, of,zij genegen mogten zijn, om de vermeerderde Bijvoegfelen of Aantekeningen van eenen Tweeden Druk te ontvangen, kunnende zij verzekerd zijn , dat de onkosten daar van niet hooger zullen loopen, als de prijs, voor welke een Exemplaar van den Eerften Druk verkogt is ge- ' worden. Intusfchen wenfchen wij den goedgunstigen Lezer , dat hij dit Werkje bij voorraad tot een goed gebruik moge aanwenden, en daar door zijne kennis, tot nut en welzijn van zig zeiven en zijn evennaasten vergfooten, en verilerfccn.

O VE^

Sluiten