is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

2g2 BRIEVEN OVER VERSCHEIDEN

Laat u ook niet bedui Jen dat gy rjiet eerder, tot het vergeven verpligt zyt , voor. dat uw vy?nd u zyn berouw toont. Wy zyn geroepen pm te vergeven zo als Goi ons veigeert ; en hoe vergeeft God pns ? De. heili ^e Apostelen zu'Ien het ons zeggen : „ Wy hebben God lief, om v dat hy ons eerst heeft lief gehadt. Hy „ is met ons verzoent , toen wy nog ?, Zondaars waare.n ". Dit is onzen Regel,

Vergeet nooit , dat gy gaen genade kunt erlangen zp, gy onvergeeflyk blyft ; dat het onmooglyk laag zyn kan , Gods gelyk te worden : dat alle menfchen uwe Broed-rs , dat uwe Vyanden uwe Naasten blyven ; poog hen dan te behou 'en en geef u zelf de zalige bewustheid van >? gezegent te hebben d e u vloekten ".

Leer ook nog dit uit het afgefchrevene ; dat onze pligten zeer onderfcheiden worden . n^.ar de oogpumen waar in wy die plaatzen. Hoe veel verfchillen de grondflelling-n der Christeïyke Zedekunde , van die eeaer onwaa. Jige Waereld ! Hoor altoos de e-erüe, dan zult gy de laa-.fte ver-, foeyen. En

Na