Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

16 BRIEVEN OVER VERSCHEIDEN

Men heefc goed gevonden , my voor eenige dagen te laaten fchilderen , — voor *t eerst van myn leven ; en ik heb , by die occafie , eene geheele meenigte Phifïonomifche aanmerkingen gemaakt. Maar ik zou u nog veel meer kwaad van myzelf willen toevertrouwen , zo ik niet vreesde , dat dit eene te vreemde vertooning zoude maaken ; (want ik wil niet hebben dat men zich met my bedriege :) maar , myne goede hoedanigheden zouden dan ook op de lyst moeten ; want het kwaade te zeggen , en het goede niet optetellen; — hier toe heb ik my zelf nog véél te hef.

Moet ik dan knorren over uw niet in order zyn ? hoe grappig gy dit maakt ; het fchynt toch dat gy meent , dat uw pepend rouw gczvaad , u veel meer deftigheids zoude hebben bygezet ; maar gy fchynt my , beren dit voorval , ééne dier menfchen , die van gantfcher harten gelooven : dat een aanzienlyk Èiuï een pennenkoker kostbaarder maakt , maar geen menfch : en ik geloof he: ook.

Wat zal ik nog zeggen ? ja .' dit nog gy zet in uwen fchoonen brief: „ zo „ uw hart gefchikt is voor de teederfte, j, de zuiverste, aller genegenheden ; dan

„ zult

Sluiten