Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

TWEE EN TWINTIGSTE BRIEF.

MEJUFFROUW?; , EN WAARDE VRIENDIN

i^eer verheugde het my uwe toenemende gezondheid uit uwen Brief te verHaan.. Ik zie , duideïyk , dat uwe kragten , beide van ziel en van lichaam , toenemen: de goedertieren "God geve , dat wy u nog lange , — zeer lange by ons , hou, den , in alle die genoegens die ons overvloed , en gezondheid , kunnen aanbrengen , wanneer wy die , met eenen blymoedigen geest , en een godsdienstig hart genieten.

Ik merk , dat gy, myne Vriendin , op zeker onderwerp , waar over wy dikwyls' zomwylen in redenwisfelicg waren , my nogmaal gelieft rè onderhouden : Ik zal eens infchiklyk genoeg zyn , om u , zo veel in my is , te voldoen ; ik ga , namentlyk , — u fchriftelyk myne gedagten mededeelen. Overweeg die by u zelf

en

Sluiten