Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

24 BRIEVEN OVER VERSCHEIDEN

ke zo min de uitfponrige weelde ais de uiterfre armoede gedoogt.

"De Engelfchen zyn nog het voornaamfte Volk in Europa. Zy fmaken nog den roem door hun verkregen , dat zy aan hunne Nabuuren die ftaatkunde geleert hebben welke aan een Volk , dat oplettend is op zyne rechten , en yvrig voor zyn geluk, betaamt.

Men is bezig om een geheel nieuw beeld voor den Proteftor Cromwi.ll opterich ten. Men zou niet wel kunnen zeggen of het marmer , hiertoe uitgezogt , meer wit dan zwart zy : zo zeer is het vermengt !

De Schotten en de Ierlanders hebben aan het Parlement een verzoekfchrift ingelevert , om de namen van Schotten en Ierlanders te vernietigen , en voortaan met de Engelfchen als één Volk befchouwt te worden , dewyl zy dezelfde liefde voor dit Ryk hebben als de ingeborenen.

Uit Weenen , den . .

Oostenryk , dat van onheuglyke tyden de bemmlykfte Prinfesfen aan geheel Europa

Sluiten