is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 BRIEVEN OVER VERSCHEIDEN

ging niet vermoeit worden. Ik beken dat men minder jonge fchryvers zoude hebben, doch wat zwarigheid ? men zou teffens de hoop kunnen voeden , dat wy , over eenige jaaren , daar zyn zouden , waar wy zyn moeten om met de beste Schryvers der genoemde Talen eens gelyk te kunnen liaan.

■ Het is ook volflrekt onmooglyk, dat men immer veele uitmuntende vernuften zal hebben , onder zulken , die de Natuur niet vormde , om Genten te zyn. Mooglyk is dit een groot geluk voor de zamenleving. - De grootfle Geniën zyn zelden de arbeidzaamfte leden der Maatfchappy. Hy, die door zyne geestneiging als door eenen fnellen ftroom wordt mede gefleept; hy, die tot in de toppen zyner vingeren de aandoeningen van zyn hart voelt kloppen , als hy zich bepaalt op het Groote , het Schoone ; hy , die geroepen is om een groot man in zyne kunst te zyn , kan niet zo beftendig , zo eenzelvig voortgaan langs den weg zyns beroeps , als wel best voor hem en zyn belang zyn zoude. Hoe goed is dus de Natuur , ook dan , als wy haar van karigheid befchuldigeq.

IK