is toegevoegd aan uw favorieten.

Brieven over verscheiden onderwerpen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

230 BRIEVEN OVER VERSCHEIDEN

fpelen ook vertaald waren , {iets dat ik tm fterkflen ontken ,) zo misfen zy by ons hun doel. Zeer is den fmaak te pryzen van hem, die le Frmfois d Londres overgezet heeft , onder den titel van : de Hagenaar te Enkhuizen , die verandering toont immers , dat die bekwame man wist, hoe men een ïtuk, niet uit onzen eigen boezem voortgevloeid , nuttig voor ons konde maken ?

Ik zal by deezen Brief eenige Haaltjes voegen, getrokken uit de werken van een onzer oude Dichters , om het geen ik hun tot lof gezegd hebfoe , aan te toonen. Terwyl ik my teffens verheug, dat men thans geen fchaduw meer in onze hedendaagfche Tooneelfpellen ontmoet , van zulke onbefchoftheden , die den ouden Dichteren zo eigen zyn.

Met een genoegen , 't welk alleen door zucht tot ons Vaderlands geluk en eer ivordt ingegeven , zag ik meermaal dat niet alleen de Bak , maar ook de ftaanplaats , vervult was met toekykers , die met het grootfte vermaak aandagtig toeluisterden , als 'er fchoone zedelyke Drama's vertoont wierden ; en een oud Vader* kndsch Ivlugtje " zonder iets Janhagelagtigs

be-