Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

EMMA CORBET. 251

gewenscht had te keven , indien het mogelyk was —

Toen een weinig ophoudende, riep

zy uit En hier is het afbeeldzel

van mynen echtgenoot — in die koffer zyn Emma's brieven — daar ligt het mannelyk gewaad, waarin ik mynen Hendrik opipoorde. Deeze legaaten van jiefde, deeze panden van de getrouwheid eener moeder, 'er moge gebeuren wat 'er wil, befpreek ik myn kind. Zy kunnen niet dan allerdierbaarst zyn. Zouden zy niet van zulk een waardezyn, denkt gy, Heer Robert? (—

Zy bemerkte, dat myne droefheid te groot was.

Heer Robert Raymand, ik fteb mynen roem in uwe liefde, ik Rel mynen roem in uwe vriendfchap. Bevatte de aarde, of kon zy ooit voor Emma een ander man bevatten, dan hem die onder haare oppervlakte Raapt, gy behcevt L 6 niet?

Sluiten