is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ito Landbouwkundig te zetten I want ook de regen doet het graad aanrypen. In die gevallen loopen zyn graanen hem vooruit. to

Zoon. Kunnen 'er, by het uitzaaijen van het graan,geen fchikkingen gemaakt worden, om dit yoortekomen, door het vroeger of laater bezaaijen van de byzondere ftukken lands?

Landm Men kan den zaaityd niét veranderen. Die word bepaald door den aard der graanen;den ftaat waar in de landen zyn ; en door de meer of min gunftige omftandigheden van het weer. Ook kan men, door eenige dagen vroeger of laater te zaaijen, het ryp worden van de graanen niet veel vervroegen, of vertraagen. De graanen die laater gezaaid zyn , haasten zig zo veel te' meer, om ook ryp te worden op den tyd, door de natuur beftemd. Dezelfde zoort van Wintergraan vier weeken na elkander gezaaid, zal dikwyls op denzelfden tyd ryp worden.

Men kan dus alleen vermyden het zaaijen van zulke verfchillende zoorten van vrugten, die op denzelfden tyd ryp worden. Als men veel Tarwe heeft, zaait men, om die reden, op het braakland , geen Spelt, of Zomer-Garst, maar Koolzaad of Winter-Garst, die al van 't veld zyn , eer de Tarw ryp word. In 't kort men beteeld de ftukken land altyd, met zulke verfchillende zoorten van vrugten , die elkander in het ryp worden opvolgen.

Zoon. Een Landman , door. zyn oogst overvallen wordende, wat dan best gedaan? ^ Landm. By aanhoudende regens is vermeerdering van Werk-volk, by tusfchen beiden komend

gun-