Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4

Landboüwkundig

ftug te worden. Na het af haaien, van 't hooi moet het land in den winter gegierd worden, en, wanneer men hiermede niet fpaarzaam is, zal dit land, twee jaaren dus behandeld, goed Weiland worden en blyven, indien flegts voor 't vervolg,by het beweiden, gezorgd wordt, om de ruigten en bosfen, die nóg te voorfehyn mogten komen, kort by den grond af te maaijen, en, op die kaalgemaaide piekken, turf-as1'chè' te llrooijen, waar door het harde gras verdwynt.

Zoon. Is het bebouwen van Weilanden alleen een middel tot verbetering van llegte Weilanden , of kan dit ook op goede van nut zyn?

Landm. Ja zeker. ~— Eene geregelde afwisföling van Wei- tot Bouwland, het zy om de tien, twaalf of vyftien jaar, zou, in de gegeeven omftandigheden, hier vooren gemeld, allernuttigst zyn: dewyl goed land anders te hard, te vast, te ftug en te bordig wordt.

Zoon. Welke landen zyn tot het infteeken best gefchikt?

Landm. Buiten twyftel de Kleigronden. Aan fommige andere foorten zou deeze bewerking ook met voordeel kunhen gefchieden: maar dit wordt veeltyds verhinderd door gebrek aan genoegzaa» me mest.

Zoon. Moet men geen onderfcheid in die beteeling in 't oog houden, zo dat men fommige landen twee, en andere drie jaaren agter een

beteeld ?

Landm. Ja. —De Kleigronden kan Uien drie jaaren,

Sluiten