Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ad Landbouwkundig

rodken of hoopen gezet, en alzo drie of vier dagen gelaaten, eer het te huis gehaald wordt. In Gelderland, Overysfel, Meyery van den Bosch en op andere plaatfen daarentegen werkt men het gemaaide alle morgen uit elkander; zet het 's avonds wederom op hoopen, tot dat het droog is.

Zoon. Welke voordeden geeft dit herhaald fceeren en wenden van 't hooi?

Landm. Het befpoedigt het droogen; doet aan hetzelve eene meer natuurlyke kleur behouden; blyft daar door veel geuriger, fmaakelyker en beter voor het vee. Ook wordt het heter van de overtóllige waterdeelen ontlast, — JVien loopt dus ook daar door minder gevaar van brand; zynde zeer aanmerkelyk, dat by de Bovenlanders, die hun voornaamfte werk van teelland maaken, en die het hooi dikwils keeren, de broeijing van 't \ hooi bykans onbekend is, *t Is waar, zy zyn in andere ornllandigheden; hebben minder uitgeltrekt grasland, en daarentegen meer vast volk iri 't werk, die dit, voor den invallenden oogst der graanen, kunnen ver» ïigten; maar het blyft des niet te min zeker, dat dit voorbeeld leert, dat het keeren en wenden, van 't hooi niet genoeg aangepreezen kan worden.

Zoon, Kan het hooi niet wel te droog worden, en daar door in deugd verminderen?

Landm. Neen. — Behalven dat dit in ons Land 'niet wel anders dan in buitengewoone heete en tevens drooge zomers plaats zou kunnen hebben; zo is het niets minder dan eene uitgemaakte zaak,

dat

Sluiten