is toegevoegd aan uw favorieten.

[Verhandelingen uitgegeeven door de Maatschappy ter bevordering van den landbouw te Amsterdam.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

S C H O O I ï O E K, tii

knièh kruipen moeten, en, zonder hulp gelaaten, fterven.

Zoon. Uit welke oorzaaken ontftaat dit ongemak? ' ■

Landm. Waarfchynelyk uit eene verttopping van gemelde opening, boven de klaauwen van het Schaap, dienende tefnoodige ontlasting van een vógt, dat in een by de Schaapen eigenaartig beursje , aldaar' ónder de huid geplaatst, gevonden wordt. Dit fmeerig vogt, onder het gaan uit het beursje gedrukt wordende, dient ongetwyffelt tot belproeijing en leenighouding vandehoornige klaauw. De ophooping van dit natuurlyk fnieerzel,'binnen dat beursje, vcnvydert de leden; veroorzaakt pynelyke rekkingen; is alzo de natuurlyke oorzaak dei* ontfteeking en verzweering van dëri omtrek der klaauw enz. De uitfnyding van dit beursje, in het begin van dit ongemak, voor dat 'er zwelling en verzweering by komt, zo als door Brasser aan de Maatfchappy opg'egeeven en door deeze bekend gemaakt is, is een zeer 'eenvoudig Vóórkomend eb heelend middel:— terwyl het weiden der Schaapen op ftyve en drooge gronden, by nat weer; te zorgen, dat dezelve ten minsten op eene drooge plaats kunnen rusten; bet afwasfeben en zuiveren der pooten van de zodanige, waar aan men eenigzins twyffelt —zeer gepaste behoedmiddelen zyn, waar door men veel kwaad voorkomen zal. Indien echter dit alles niet helpt ,^ en de verzweering des niet tegenftaande daar is, zal men, met een fcherp mes, de zweer openen, en byzonder het Iioorn van de poot zo ver weg fnyden, als de zweer

daar