is toegevoegd aan uw favorieten.

Fiësko; of, De samenzweering te Genua. Republikeinsch treurspel.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

n6 F I Ë S K O:

mode zyn. (In een galante houding.') Mag ik u zoo door de ftad geleiden, Graavin?

JULIA.

Verfchoon my, Graaf! ik verwacht bezoek} ook heb ik hoofdpyn, en zal t'huis blyven.

FIËSKO

Dat kunt gy,.als gy wilt: maar gy kunt het niet 'willen, lieve Graavin! - Deezen middag is hier eene troep tooneelfpeelers van Florence aangekomen, die zich aangeboden heeft om in myn paleis te fpeelen nu heb ik niet kunnen verhinderen, dat de meeste adelyke Dames van deeze ftad hetzelve zullen bywoonen, en dit brengt my in de uiterfte verlegenheid, dewyl ik niet weet, hoe ik de eerste loge zal vervullen > zonder myne gevoelige gasten te beleedigenj doch daartoe is nog één. middel mogelyk. (Hy maakt eene diepe buiging.) Wilt gy de goedheid hebben, Signora, dezelve inteneemen? (Julia bloost, en beantwoordt zyne buiging even nederig.)

GIANETTINO.

Daar fchiet my iet te binnen, Graaf: gy hebt een' kruisvaart tegen de Turken in den zin ?

FIËSKO,

Deezen avond zal men de ankers ligten: ik heb

iuist daaromtrent eeni<je bekommering, waaruit de J \

genegenheid van mynen vriend Doria my zou kunnen redden.