Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

>tf DE EENZAAMHEID BESCHOUWD

vraagde ik aan eenen Franschman, die by my ■was? Mynheer, antwoordde hy my, met eene groote ernsthaftigheid, het is tot vermaak van het hof.

De geringfte menfehen zyn gelukkiger dan deze heeren der waereld en derzelver flaaven, met hunne droevige vermaaken. De hoveling maakt in de gezelfchappen een vertoon van vreugde en blydfchap, terwyl zyn hart ten prooi van het kwellendst verdriet is; hy fpreekt met het Ievendigst belang van gevallen, waarin hy niet het minfte deel neemt. Maar hy moet bedrog plegen tegen lieden, die hem op gelyke wyze bedriegen; hy doet het, en ondertusfehen heeft hy geen ander genot, dan vertrekken met menfehen vervuld te zien, welken in zyne oogen geen andere verdienste hebben, dan dat zy talryke titels bezitten en eene dikwyls twyfelagtige oudheid. Van zulk- eene verduistering der reden hangt zeer dikwyls het geluk van het gezellig leven af; van daar die verregaande trotsheid by lieden van aanzien, en deze niet minder onmatige heerschzugt by gemeene burgers. Van daar de veragting van de eenen, de wangunst van de anderen, en de dwaasheid van allen.

Al deze talryke byeenkomften en vergaderplaatzen zyn tempels van vermaak voor die ydele en gedagtenloozezielen, welken eenen afïchrik hebben van alles, wat tot al te ernftige overdenkingen

Sluiten