is toegevoegd aan je favorieten.

De eenzaamheid beschouwd met opzigt tot den geest en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MET 0PZIGT TOT DEN GEEST EN HET HART. 165

liefde zyner medeburgers durft kwetzen, en hunne vooroordeelen en dwaasheden met onuitwischbaare trekken fchildert. Hy Tchryft niet voor hen; maar het geen hy fchryft, kan by hunne kinderen en kindskinderen werken, en hen, misfchien, verftandig maken. Een fchrander onderwys, een groot voorbeeld, en een verdiende roem brengen vrugten voord, wanneer men den man van verdienste, dien de nyd thans vervolgt , in het graf ziet. O Lavater ! men zal die laage en bedorven zielen vergeten, die flegts een oogenblik groeijen , om voor altoos te verlawynen; en u zal men beminnen en ecrcn; men zal uwe geringe zwakheden voorby zien, wyl gy, indedaad, zonder dezelven nooit zo groot zoud zyn geworden, en men zal alleen zien op het geen u van anderen onderfcheid! Door den rykdom uwer taal, door de ftoutheid, waar mede gy woorden fmeed en hervormt, door de bondige kortheid van uwen ftyl, en het treffend tafereel der menschlyke zeden en zwakheden, zullen uwe gelaatkundige fragmenten, gelyk de fchryver van de karakters der Duitfche dichters en rymlooze fchryvers u yoorfpeld heeft, nog tot de verfte nakomelingfchap komen als een der weinige Duitfche oorfprpnglyke werken , welken ter ecre onzer eeuwe gemaakt zyn. Niemand zal dan weten, dat Lavater, dit groot vernuft, die zo veele nieuwe waarheden ontdekt, L 3