is toegevoegd aan je favorieten.

De eenzaamheid beschouwd met opzigt tot den geest en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

l6% DE EENZAAMHEID BESCHOUWD

fteen zaait. Zy zullen hem misfchien iets goeds vergeven, maar niets vrymoedigs, groots en wys. Men moet derhalven voor het gemeen voorzigtiglyk zwygen; want openlyk iets roemwaerdigs te doen, of dat van verre geroemd word, is al degeenen, onder dewelken men woont, tegen zig gaande maken.

Maar een fchryver, dïe hart en ziel heeft, weet, dat onpartydige cn verftandige menfehen in de ganfche waereld andere grondbeginzels hebben om een goed boek te beoordelen, dan zyne medeburgers. Dezulken vragen: heeft het bock betrekking op den mensch? Heeft het een goed zedelyk oogmerk? werkt het op den geest en het gevoel ? is het vrymoedig en ongedwongen gefchreven? verheft het de ziel? draagt het doorgaands den ftempel der opregtheid en eerlykheid ? maakt het niets goeds of groots belachr fyk? heerscht er een ernftige toon in, nevens geest, fcherts en vrolykheid ? bevat het nieuwe en nuttige waarheden? Doet het edele gevoelens en gepaste befluiten geboren worden, dan is ons oordeel bepaald; het boek is goed, en des-r zelfs fchryver een meester.

In de gewoone verkering der waereld, in deze verkering vol vleijeryen en valschheid, in welke ieder een bedriegt en bedrogen word, zig onder eene aangenomen gedaante vertoont, eene agting bewyst, welke hy zelf niet gewaar