is toegevoegd aan je favorieten.

De eenzaamheid beschouwd met opzigt tot den geest en het hart.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SMET OPZIGT TOT DEN GEEST EN HET HART. 169

word , en loftuitingen geeft ten einde dezelven te ontvangen, bukt men zig voor hem, dien men het meest veragt, en noemt elke zottin, uwe genade (*). Maar die zig uit dezen kring van bedrog affcheid, begeert geen pligtpleging, en bewyst dezelven ook niemand, die ze niet verdient. " Duizenden dezer beleefde grillen, waarmede men ons in gezelfchappen vereert, zyn niets by eene geruste en ftille verkering met eenen vriend , die ons tot edele vrymoedigheid aanvuurt, ons voor alle onregt ongevoelig maakt, ons in de loopbaan der waare eer voordhelpt, en zelf ons daarin verzelt.

Wat is al het gefnap en ydcl geklap der gezelfchappen en byeenkomsten in vergelyking van het huislyk geluk, welk men in de verkering anet eene beminlyke vrouw fmaakt, die al de ftapende kragten onzer ziele opwekt en ons meer vuurs en leven geeft, dan wy van onszelven zouden hebben; die door haare aanmoediging en goedkeuring ons in de uitvoering onzer ontwerpen, alle zwarigheden doet overwinnen; die door de verhevenheid haarer denkbeelden en gevoelens ons bezielt; die met eene doordringdheid van oordeel alles wat wy denken, doen en zyn, Weegt en beproeft; die al onze mistreden ziet;

(*) Titeï, welken men, in DuitsèWand, awi lieden van aanzien geeft,

L $