Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

over a Sam. XXIV: ia —14. 33

tenland. Hij kon eensklaps de aarde ope« nen onder hunne voeten, om hen intezwelgen, als zij daaraan niet dachten, gelijk Hij Kor ah Dathan en Abiram deedt. Hij kon haastelijk een geweldig onweder van vuur en zulfer doen uitbarsten, om hen, onverwacht, als met eenen vloed van vuurvlammen te overftroomen , gelijk de inwooners van Sodom. Maar Hij wil op deeze wijze met Isracl niet handelen; Hij gebruikt deeze geduchte verrasfmgen niet dan bij verworpenen, welkers behoudenis hoopeloos, en welkers verderf onvermijdelijk is. Maar in zulke plaatzen daar zich kinderen Gods bevinden, gaat de Heer doorgaands op eene andere wijze te werk, Daar voert Hij zijne wraak niet uit dan na voorafgaande waarfchouwingen , op dat de menfchen trachten zouden dezelve voortekomen door berouw, en aftewenden door bekeering; of, op dat zij uit de oordeelen Gods een heilzaam nut zouden trekken, door de betaamelijke ge • fteldheid van harte waarmede zij die ontvangen. Op deeze wijze zien wij den Heere Jesüs meermaalen Jerusalem waarfchouwert, voor haare eindeïijke verwoesting ; om haar den tijd haarer bezoeking te doen in acht neemen, en haar te dringen fchuilplaats te zoeken in eene tijdige bekeering. Dus voorfpelde deeze zelfde Heiland ook, dat het laatfte oordeel zou B 4 voor-

Sluiten