Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t

VOORREDE

VAN DEN

VERTALER.

Er is gene ziekte, welke niet meer recht de grootfte oplettendheid en het naauwkeurigst onderzoek van de zijde des Geneesheers kan vorderen , dan de Venusziekte : immers worden de venerifche lijders niet alleen door een langzaam vergift tot het gebeente toe uitgeteerd en in het graf gefleept, maar ook gedurende hm leven van hunnen goeden naam, welke hun dikwijls meer dan het leven ter harte gaat, beroofd , en voor een groot gedeelte uit de menfchclijke zamenleving gebannen, ja wat nog meer is, de mildfte en zoetfte bron onzer dierlijke genoegens word door deze ziekte vergiftigd, de manlijke zoo wel als de vrouwelijke fexe, welke uit vrees voor de venusziekte hunnen natuurlijken en dikwerf onwederftaanbaren trek tot den bijflaap niet durven opvolgen, worden menigmaal , ter voldoening aan hunne wellustige driften , tot dc vuilik en onnatuurlijkfte misdaden * 3 aan-

Sluiten