Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 4 i)

waren. Wy zyn 'er niet onder de laatften ingekomen , en hebben zelfs, naa dat de Hpliandfché Maatfchappy der Wetenfchappen zich alhier in deeze Stad gevestigd had , aanmerkelyke vorderingen gemaakt. Tot aanmoediging in den Landbouw ; ter bewaaring en herftelling van de gezondheid onzer Inwooners ; ter beoefening der Vaderlandfche Rechten ; ter aankweeking van onze Taal- en Dichtkunde vooral , maar ook tot bevordering der Natuurkunde en andere foorten van Kunften en Wetenfchappen , zyn 'er hier en daar' vericheide Genootfchappen binnen den engen kring van onze Vereenigde Provintien , ja zelfs meer dan één binnen de muuren van enkele Steden j opgericht.

Daar alle deeze hun byzondere oogmerken en nattigheden hebben , zou.de het zeker vreemd geweest zyn , indien de aandacht zich ook niet bepaald hadde op zodanig eene Maatfchappy , waarin Leden vaa sllerley rang uit ons ganfche Vaderland zich vereenjgden , om dat geene te behartigen en te bevorderen het geen tot deszelfs algemeene welzyn , tot roem en voordeel niet alleen van deeze en geene geletterde Vercuf en , maar tot verbetering der inkoróften en duurzaarte bevordering der belangen van alle onze Medeburgeren , zelfs van den geringften Handwerksman en Daglooner kon {trekken ; en dus het geluk zo wel als den roem van enze Natie beftendig maaken : eene Maatfchappy of {Jenoodfchap , het welk zich min op de bloote befchouwing dan op de daadelyke beoeffening ter aanwakkering van dén yver en werkzaamheid van den Burger en Landman toeleide ; op dat hy daar door te beter aanleiding mogt krygen , ■om op eene eerlyke wyze-hec brood voor zich en zyn

huis-

Sluiten