Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( 4 )

partement, plaatze te neemen, binnen de gemaakte balustrade.

IV.

Op elke vergadering, zal een ieder der Leden , één of meerder Perfoonen , tot nieuwe Leden deezes Departement* , kannen voordellen , mids derzulker naam, woonplaats , en beroep , uiterlijk één dag voor het houden derzelve, fchriftelijk opgeevende, ten huife van den tweeden Secretaris, door wien zulks aan de vergadering zal worden medegedeeld, met bijvoeging van den naam des voorltellers; zullende de ftemming, voor zodanige nieuwe Léden deezes Departements, gefclreden in de''eerstvolgende Vergadering, na" die, waarin de voorftelling gedaan is.

• V.

De goed- of- afkeuring der voorgeftelde Perzoonen, zal gefchieden , met toegevouwen Balloteer-briefjens, waar in de naam van den aftekeuren Perzoon, door deLéden gefchreeven wordt, — En wanneer men, na" de inzameling bevindt, dat 'er een derde , of meerder gedeelte der briefjens , met denzelfden naam befchreeven zij, zal zo een voorgefteld Perzoon , voor afgekeurd gehouden , en voor dat Departementsjaar niet weder voorgefteld mogen worden.

VI.

Ieder goedgekeurde Perzoon zal, door den Eersten Secretaris, met een brief daarvan verwittigd, en voordaan als Lid van dit Departement erkend worden; ook zal hij verpligt zijn , zich aan de vastgeftelde wetten te onderwerpen, en dezelve, op de eerfte vertooning te'tékenen. °

VII.

.Zo dra een der Léden, als Lid van de Maatfchappij: tot nut van 't algrmeen, bedankt, zal hij niet meêr als Lid van (Al Departement worden aangemerkt, en echter voor bet ingetreeden Departements-

taar, de Ccntrtbutiën moeten betaalen. Indien

ie-

Sluiten