is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£4 korte aaw bi er.k1ngen

zoeken, over den Jordaan, in liet noorden, bij den Antilibanon.

vs. 4. Het zand enz.] Eene fpreekwijze, waardoor de Hebr. Schrijvers eene vcrbaazend groote menigte uitdrukken.

Ruiters en krijgswagens] De Kanaaniten hadden het ver gebracht in de kunst, om menfchen te vermoorden. — De ouden hadden krijgswagens, op en van welken volk ftreedt, dikwijls waren deze wagens met zeisfen voorzien, om de raderen enz. zoodat zij, ééns in den vijand ingedrongen, verfchriklijke flachting veroorzaakten. Het is echter twijfelachtig, of deze wagens wel zeisfènwagens waren.

vs. 5. Het water Merom] is ongetwijfeld het meir Samochonitis, gelijk ik in mijne Aardrijkskunde des Bijbels heb aangewezen.

Jfi» 6". Morgen] Indien men dit woord morgen in *en eigenlijken zin wil nemen, moet deze godlijke bemoediging aan josuii niet gebeurd zijn, te Gilgal in het hoofdleger, maar toen hij, reeds op den tógt zijnde, nu den vijand, op een afftand van nog éénen marsch, genaderd was. Want tusfehen Gilgal en het meir Samochonitis, zijn omtrent 30 uuren gaans.

Knieboogen doorhouwen] De kortfle en gemaklijkfte wijze, om een paard niet alleen onbruikbaar te maaken, maar het ook tevens te dooden. En dit is eigenlijk de mening. De Israèliten moesten geene ruiterij aanleggen, en ook geene krijgswagens. deut. XVII. 16,

vs. 7. Onverwachts] In eenen gefchaarden veldflag, op een vlak veld, zouden de Israèliten tegen de rui-

te-