is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vierde Boek.

77

3, fchade doen vergoeden; en zo er een oor„ log tusfchen het Graaffchap en het Bisdom „ ontftaan mocht, en er goederen van een „ Hollander of Zeeuw binnen de muuren hun„ ner ftad gebracht wierden, zouden zy dezel-

ven voor den eigenaar bewaaren. "Hier tegen belooft de Koning van zyne zyde, „ dat

indien één zyner onderdaanen de goederen

van een Utrechtfch burger buiten het sticht „ in handen kreeg en behield, hy die in haar „ geheel zoude doen terug geeven («)."

Des anderen daags neemt Willem de burgeren van Utrecht wegens hunne trouw en verdienften jegens hem, teffens met hunne ftad, en alle de daarin zich bevindende perfoonen en goederen , onder zyne en des Ryks befcherming en vrygeleide binnen Holland en Zeeland te water zoo wel als te land, en hy belooft zorg te zullen draagen} dat hunne gewoontens en rechten volgens erkentenis van de Schepenen dier ftad ongefchonden bewaard bleeven (£)« Eindelyk vergunt hy hun in een' byzonderen open Brief, wegens de oprechte ge^ neegenheid die zy hem tot nu toe fteeds betoond hadden j dat geen Prins, Markgraaf, „ Hertog, Graaf, kerkelyk of waereldlyk per„ foon eenen burger of ingezeten der ftad bui-

ten derzei ver muuren in 't gericht mocht „ roepen, dagvaarden, of zelfs zich met hem

„ voor

(«) Mieris L 266. Heda 2op", ( b ) Heda ibid.

XIV.

Hy neemt de burgeren aldaar in zyne befcherming,bekrachtigt hunne voorrechtenen ontflaat heri van alle vreemd rechtsgebied.