is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424. Zevende Hoofddeel.

XV. Hol,

Ï.AND F.N

Zeei.ani». Leenen hier te lande door

Vreemden bezeten en omgèfccerd.

kers tegen Coppenhagen en Straalfund heK ben aangevangen. Zy dreeven handel op Schonen; belecdigdzeildenzy met eene Vloot van veele en groote Schepen naar de eerfte dier plaatfen en bemachtigden beide Stad en Kafteel. Naar Straalfund"begaf zich insgelyks een Vloot, overvloedelyk met gewapende mannen en oorlogs inftrumenten beladen. Hier wierdt het Kafteel ingenomen engeflecbt. Alexander van Saltwedele, Burgemeester van Lubeck, een dapperen gelukkig krygsheld, had onder den naam van Capitein en Admiraal het bewind over d: Scheepsmacht zyner Vaderlyke Stad (cl).

Het geen wy omtrent de Leenroerigheid in deeze Graaftchappen hebben mede te deelen, zal niet veel meer dan een korte herhaaliug kunnen worden van 't geen wy dies aangaande in Duitschland heb.ben zien gebeur ren. De algemeenc invloed van dit recht op alle onderhandelingen van het leven maakte ook hier onvermydelyk, \ geen in ieder Vorftendom van het Ryk op dezelfde wyze plaats had: dat Vafallen des Graaven zeer dikwyls onderdaanen van een' anderen Vorst, en de Vafallen van een'anderen Vorst

inCa) TS49- B a n6erti Orig. Lubec.m Westj-halbn Monum. imd. rer. Germ. Volgens Berm. Corneri GW ap. Ecchd II 892 behoort de eeae overwinmitg tot 1250, Se «ndere tot 1253.