is toegevoegd aan uw favorieten.

Geschiedenis van graaf Willem van Holland, roomsch koning.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Leenroertgheid en Krygsdienst. 4:7

Dc benoeming van Feudum reüum, van welke wy by de Duitfche Leenen gefproken hebben, was ook in Holland niet ongewoon. Een ftuk lands, Zuidoort geheeten, wierdt dus door 1 Edellieden, Hendrik van Horde en Hugo van Geest, van Nicolaas van Putten gehouden: door den eerften voor |, waarvan echter zyne Huisvrouw eene rente van 30 fchellingen als huwelyks gift moest genieten , door den laatften voor |. Nog ander land en eene Tiende hielt dezelfde Vafal met meerdere lieden famen van denzelfden Leenheer,- en hier omtrent wierdt vast gefteld, welke zyner Bloedverwandten na zyn' dood het land, en welke de Tiende van den Heer van Putten als een recht Leen houden zoude ( a ).

De algemeene regel hier te lande was nog, dat als een Leenman zonder wettige, dat is mannelyke erfgenaamen ftierf, het Leen aan den Heer, van wien men het hieldt, te rug moest vallen; en dat noch Dochters noch Nabeftaanden 'er zonder uitdrukkelyke vergunning de minfte aanfpraak op konden voorwenden. Eenige gevallen, die wy in den loop der Gefchiedenis hebben aangehaald, ftaaven dit ten duidelykfte ( b ). De Graaf van

Bent-

(a~) Zi« onzen Cod. Dipl. op den 16 Sept. 1246, CO Kluit 521. Mieris I 257.

xvii.

Rechte Leenen. Opvolging in de Leenen.