Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?0/< KORTE AANMERKINGEN

ne verandering in de lezing van den Hebr. Tekst f komt deze natuurlijke Vertaaling te yoOrfchijn.

vs. 9. In de vreeze enz;] Gedenkende, dat jehova tegenwoordig is, en van alles kennis neemt, wien men ook rekenfchap verfchuldigd is.

vs. 10. Broederen."] Men lette hier op, hoe het denkbeeld van gelijkheid nog fteeds onder de Jooden bleef heerfchen.

vs. 11.] Deze geheele inrichting is prijswaardig, en getuigt van het loflijke hart van den deugdzamen josafat. —-

HOOFDSTUK XX. 1

vs. 1.] Dit vers heeft zwaarigheden gemaakt; bijzonder met betrekking tot die woorden, welke ik vertaald heb, met eene kleine verandering in de lezing van den Hebr. Tekst, en benevens hen nog andere volhjlammen. — Nu is alle zwaarigheid weggenomen. ■— Verders komt het mij zeer waarfchijnlijk voor, dat deze togt eigenlijk eene volksverhuizing van deze volken geweest is, die, met vrouw en kinderen en alles, hunne ruwe landen verlieten, om zich in het Israëlitifche land neder te Haan.

ys. 2. Uit Sijrië.] Verfcheiden Uitleggers willen hier Edom lezen, omdat 'er, gelijk uit vs. 10 ea 23. blijkt, cok Seïriten of Edomiten onder deze Stammen waren, en 'er anders in 't geheel niet van Sijriërs gerept wordt in dit verhaal. Doch, het is zeker, dat Sijrië de waare lezing is. Edom lag immers niet aan de oostzijde van de doode zee? Men

moet

Sluiten