is toegevoegd aan uw favorieten.

Korte aanmerkingen over het Oude Testament. Voor ongeleerden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fi3<> korte aanmerkingen

gehad, i sam. XV. &6. Een Israëlitisch Koning regeerde voor het oog, en in den naam, van God, Zrraëls Opperkoning.

Heiligen Geest,,] Dien edelen geest en heldenmoed, welke den Vorst van den Godlijken bij (land verzekert, en in fiaai: fielt, om de pligten van zijn Koninglijk Ambt te vervullen, saul hadt dien geest gehad, maar hij werdt van hem genomen, en in eenen bozen geest veranderd, i sam. XVT. 14. met mijne Aanmerkingen aldaar.

vs. 14. In 't Staatsbeftuur.] Ik heb gföordeeld, dus den zin van david te mogen uitdrukken. Zie de voorgaande Aanmerking.

vs, 15. Weg.] Godsdienst, handelwijze. De noodzaaklijkheid, om uwe geboden zorgvuldig waar te nemen, en in gevr.lie van overtreding, de roodzaaklijkheïd eener oprechte belijdenis en bekeering; maar ook, uwe genade, die den berouwhebbenden zondaar niet afwijst, maar zijne zonde vergeeft. Hoe david dit zijn voornemen volbracht hebbe, zie men onder anderen in den XXXlIflen psalm.

vs. 16. Bloedfchuld.] Laat mij de bloedwraak, die ik verdiend heb, niet ondergaan.

vs. 17. Open enz.] Verhoor mijn gebed, en geef mij daar door juichens-ftof.

vs. 18. Geen offers.] Voor zonden, die, raar de Mofaifche Wei, den dood verdienden, als moord en overfpel, waren geene offers verordend; zij konden door geene offers verzoend worden. Bovendien hebben wijze mannen altijd erkend, dat offers, zonder het aan God gehoorzaam hart,niets baaten.Zie ps.L.

es