Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

fj22 korte aanmerkingen

gen der gunst van Vorften of Grooten, dewijl toch het bezit der rijkdommen zoo onzeker is, en, wanneer zij op die laage en onrechtvaardige wijze verkregen worden, ook weder op het onvoorzienst worden verloren, ja niet zelden den bezitter in onheilen ftorten.

vs. 10.] Zie hoofdst. XXII. 28.

vs. ii. Eereredder.] Goël. God is der weduwen en weezen voogd en befchermer. hoofdst. XXII. 23.

vs. 13.] „ Hoe zeer ouders, die de opvoeding hunner kinderen uit te groote tederheid verwaarlozen, zulks voor liefde achten, in de daad nogthans is dit de grootfte hardheid en onrecht jegens hunne kinderen , die zij daardoor tot deugnieten maken, en naderhand in alle onheilen, ja in den dood, doen vallen. -— De vader, die eenen zoon op de gevaarlijke baan der wereld zet, is hem eene opvoeding verfchuldigd, zelfs daar woorden niet helpen, met de roede of andere dwangmiddelen; en wanneer de zoon uit gebrek van goede opvoeding en tucht naderhand ongelukkig wordt, is zulks de fchuld des vaders." michaclis.

vs» 15. Vermaan hem dus.] Deze invulling wordt door het geheele verband dezer woorden verëischt. — salomo wil, dat de vader met de llagen vermaningen, liefderijke vermaningen, verbinden zal; zonder welken Hagen geen nut doen, maar alleen in het hart van het kind haat tegen den genen, die hem Haat, achterlaten zouden.

vs* 16.] Letterlijk: Mijne nieren zullen van vreugde opfpringen.

vs. 17.]

Sluiten