Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ai4 DE GEESTELYKE

„ Ik Mond verbaasd over dit gezegde en antwoordde , dat , offchoon ik in een zaak van zoo veel gewichts zeer zeker veel aan haar oordeel overliet, zij toch wel wist, dat ik Mr. clayton had aangemoedigd, en ik dus niet kon hooren naar den voorflag van een ander man: dat dit tegen de eer ftreed." „Tegen de eer,riep zij, ha, ba, dat is een beuzeling; de eer, de eer." ,, Nu, vervolgde zij, ik zal uwe genegenheid niet dwingen; maar of gij Mr. eooby al of niet neemt, ik verbied u voortaan aan Mr. clayton te denken." Dit ftreng verbod maakte wel, dat ik mij uiterlijk anders gedroeg, maar veranderde mijn hart niet in 't minfte. Hij wierd , als hij mij bezogt, afgewezen, onder het yoorwendzel, dat ik niet t'huis was, evenwel ik vond gelegenheid om hem te zeggen, dat, hoewel ik niet denken konde om mijne moeder ongehoorzaam te zijn, ik hem echter altijd getrouw zoude blijven, en mij nooit dan met hem verbinden."

„ Weinige dagen daar na was hij genoodzaakt om van wegen zijne zaaken Bath te veriaaten, en bleef twee maanden op het land. Onze briefwisseling ging echter zijn gang: hij fchreef mij, dat hij zonder mij niet gelukkig zijn konde en nog heel veel in dien ftijl. Eerst antwoordde ik op den zelfden toon, dit was zeker meer onvoorzichtig dan wel onbetaamelijk; ik kende genoeg romans, om mijne brieven met derzelver uitdrukkingen op te vullen; ik betuigde, liever met hem

on-

Sluiten