is toegevoegd aan je favorieten.

De geestelyke Don Quichot, of Het zomer-reisje van Geoffrey Wildgoose.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DON QÜICHOT.' £®r

III. HOOFDDEEL.

Bij Dominé Greenville.

Zoo als Mifs townsend in huis trad, ftond Mr. wildgoose gereed om in zijn bed te gaan; doch vloog naar de venfter, als een havik naar zijn prooij : daar zag hij bij het licht der maan zijne geliefde in alle haare beminnelijkheid , en zeer veel beter gekleed, dan hij haar ooit te Gloucester gezien had. Dit gezicht bragt den armen wildgoose in zulk eene ontroering, en deed zijn hart zoo geweldig flaan, dat hij, wat hij ook deed, niet dan zeer laat konde inflaapen; en zijne droomen bragten hem dit lieve meisje geduurig voor den geest.

Omtrent elf uuren, toen het geheele huisgezin in de rust lag, wierd 'er zeer hard aan de deur geklopt. Zij allen onthutsten zich ten uiterften, toen de knegt van Dominé kwam berichten , dat 'er een man te paard was met een brief voor Mr. townsend. Deez man was dezelfde oude koetfier, die Mifs julia in haare vlucht zoo trouw had bijgedaan; en die, deels om boete te doen voor zijne onvoorzichtigheid en deels uit agting voor de familie, te paard gefprongan was , en dien nadenmiddag dertig mijlen afreed, om eenen N 5 brief