Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DENKWIJZE der ENGEL SC HEN. 13

rlchtshovcn van groot gewigt zijn, zo zou men hl het toekoomende zodanige beden veeltijds inwilligen, ja inwilligen moeten; bij alle gewigtige procesTen zouden 'er kranke getuigen ten vooiTchijn worden gebragt , die heimelijk verhoord wenschte te worden:, hoe ligt ware een klein getal afgevaardigde perfoonen te misleiden en om te koopen! ja, menzou veeltijds de verkiezing van deze afgevaardigden zelfs weeten te beftuuren. Hij eindigde met de> verzekering , dat hier door de Engelfche vrijheid ondermijnt, dat, in dit Eiland, het geheiligd recht des eigendoms prijs gegeeven , ja zelfs het leven der inwooners bloot gedeld zoude worden. Om dit te verdaan moet men weeten dat het vonnis, bij alle Engelfche rechtbanken, volgens uitfpraak der getuigen, geveld word; waar één getuigen meer geld dan geheele kasten vol documenten. De redenvoering van den Lord mansfield maakte den grootHen indruk. Die Pairs, welke de grootfte vrienden der ïlertoginne waren, Honden oogenblikkelijk van hunne begeerte af, en zelfs haare bekwaamde Advokaaten zwegen. Een tooneel dat voor den wijsgeerigen aanfchouwer van het hoogde aanbelang was.

De vonnisfen in Engeland worden bij alle rechtbanken , door twaalf gezwoornen geveld, welke men Jurij noemt. Deze zijn eigenlijk de richters die veroordeelen en vrijfpreeken. Gemeenlijk zijn 'et ook meerdere daartoe gefchikte en,bezoldigde Richters tegenwoordig ; zij dienen alleen als getuigen

der

Sluiten